25.12.2020 Program

Programming as a hobby

RAB dịch từ bài của Suvi Syrjäläinen. Blog của Trường Kodarit – Đối tác trực tiếp…

21.12.2020 Program

Finnish coding courses are now available in Indonesia and Vietnam

Khóa học lập trình cho bạn trẻ – do chuyên gia của Trường Kodarit Phần…

14.12.2020 Program

Teaching programming: the Finnish way

Lập trình, năng lực đọc và viết ngôn ngữ của phần mềm máy tính, được…

01.12.2020 Program

How Finland introduces Programming into Basic Education Curriculum

Phần Lan là một quốc gia sớm đưa Lập trình vào chương trình học bắt…

01.12.2020 Program

Using programming and robotics to boost kids’ interest in Math

Ở một số nước Bắc Âu, Tư duy thuật toán / Lập trình được đưa…

28.09.2018 Program

Coding in Schools: A Finnish Perspective

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đề cập đến ý tưởng về một…

Sign up for a consultation

Contact